THOẢ THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN

THỎA THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ

 KHÔNG CẠNH TRANH

Thỏa Thuận Bảo Mật Thông Tin Và Không Cạnh Tranh này (sau đây gọi chung là “Thỏa Thuận”) được lập, xem xét, hiểu rõ và thống nhất ký kết, thực hiện giữa:

 

BÊN SỞ HỮU THÔNG TIN 

BÊN ĐƯỢC BIẾT THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO 

CLOVER

ÔNG/BÀ:  

SINH NĂM:    __/__/____

ĐỊA CHỈ: 16/26 Đường D1, P25

 Bình Thạnh, TP HCM

HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ: 

CHỖ Ở HIỆN TẠI: 

ĐIỆN THOẠI: 08 6294 3960 

ĐIỆN THOẠI:  …………….

ĐẠI DIỆN: Ông NGUYỄN VĂN NINH

CHỨC VỤ: Giám đốc kinh doanh

SỐ CMND:     CẤP NGÀY:  __/__/____  NƠI CẤP:

 

Căn cứ:

 • Điều Lệ của Công Ty;
 • Hợp Đồng số 01/HĐTV-CLV được ký kết giữa Công Ty và Nhân Viên ngày 01 tháng 04  năm 2016. và các hợp đồng ký kết tiếp theo;
 • Nội Quy Lao Động;
 • Thỏa thuận của Các Bên;
 • Nhằm duy trì hoạt động kinh doanh bền vững của Công Ty, và đảm bảo các bí mật kinh doanh của Công Ty được bảo vệ toàn vẹn.

Xét Rằng:

 1. Nhân Viên hiện đang làm việc hợp pháp tại Công Ty. Với vai trò của mình, Nhân Viên đã tiếp cận, được cho phép tiếp cận, và đã, đang hoặc sẽ có được những thông tin mật về Công Ty và hoạt động kinh doanh, cũng như hoạt động nội bộ của Công Ty. Những thông tin mật này có giá trị quan trọng đối với Công Ty, và có khái niệm cơ bản như quy định tại Điều 1 dưới đây.
 2. Sử dụng hoặc tiết lộ thông tin mật của Công Ty, không phải vì lợi ích của Công Ty, sẽ gây ra những nguy hại đáng kể cho Công Ty, và chỉ riêng những thiệt hại về tiền sẽ không đủ để bồi thường cho Công Ty về việc sử dụng hay tiết lộ các thông tin mật trái phép.
 3. Trong quá trình làm việc, Nhân Viên đã, đang và sẽ nhận khoản thù lao đáng kể theo Hợp Đồng Lao Động đã ký kết, hoặc quy chế hoạt động của Công Ty, và Công Ty có quyền lợi hợp pháp trong việc bảo vệ hoạt động kinh doanh và triển vọng tương lai của Công Ty.

Nay, 

Các Bên đồng ý, thống nhất ký kết và thực hiện Thỏa Thuận này theo những điều khoản và điều kiện dưới đây.

 1. Một số khái niệm cơ bản:

1.1 Thông Tin Bảo Mật (sau đây gọi chung là “Thông Tin Mật”) nghĩa là tất cả thông tin mật, không công khai, bất kể thông tin đó được lưu giữ hoặc giao, trao đổi hoặc có được trước, vào hoặc sau ngày ký Thỏa Thuận này liên quan đến hoạt động kinh doanh, công nghệ hoặc những vấn đề khác của Công Ty, bao gồm mọi bí mật kinh doanh (được định nghĩa như Khoản 10, Điều 3 của Luật Cạnh Tranh ban hành ngày 03/12/2004, được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm); hoạt động kinh doanh; kế hoạch kinh doanh; các thông tin, báo cáo tài chính, tiếp thị; hệ thống, công nghệ, ý tưởng, khái niệm, bí quyết, kỹ thuật, thiết kế, đặc tính kỹ thuật, bản thiết kế, hình vẽ, tên khách hàng và chi tiết liên hệ, bán và mua liên quan đến khách hàng và nhà cung cấp; biểu đồ, mô hình, chức năng, khả năng và thiết kế (bao gồm nhưng không giới hạn, phần mềm máy tính, quy trình sản xuất hoặc các thông tin khác có trong bản vẽ hoặc đặc tính kỹ thuật); sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ thông tin nào khác được cho biết là đối tượng có nghĩa vụ phải giữ bí mật, do Công Ty sở hữu hoặc sử dụng hoặc được cấp bản quyền cho Công Ty.

Để làm rõ thêm khái niệm về Thông Tin Mật, các nội dung sau cũng thuộc phạm vi là các Thông Tin Mật: các loại tài liệu, vật mẫu, mô hình, đĩa, băng và các loại thông tin và hồ sơ lưu trữ (tài liệu tài chính hoặc các loại khác); báo cáo; các khoản  mục thông tin có liên quan đến một hoặc nhiều chương trình và các loại thông tin khác do Công Ty (bao gồm người đại diện theo pháp luật, các thành viên ban lãnh đạo, các nhân viên, các đại lý và các đại diện hợp pháp khác) sở hữu hoặc sử dụng nhằm mục đích phục vụ Công Ty; các dự án ở bất kỳ giai đoạn (đã được nghiệm thu của hội đồng thẩm định nội bộ của Công Ty, hoặc trong quá trình chuẩn bị hoặc đã, đang được đưa vào thực hiện thực tế; các thông tin phát sinh trong bất kỳ một giai đoạn nào của chu trình phát triển dự án bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc tìm kiếm, phát hiện, đề xuất ý tưởng dự án, xây dựng các kế hoạch cụ thể để giải trình cho ý tưởng của (các) dự án; các quy trình xin cấp phép, các thủ tục thành lập, các báo cáo tài chính, báo cáo kế hoạch kinh doanh, nhân sự, danh sách khách hàng tiềm năng, các ý tưởng thiết kế, các mẫu thiết kế sản phẩm do Nhân Viên hoặc bên thứ ba cung cấp trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động hoặc/và hợp đồng cung cấp dịch vụ cho Công Ty. Không ảnh hưởng đến những quy định khác của Thỏa Thuận này, tất cả những văn bản mang tiêu đề “ Bảo mật thông tin”, “Thông tin mật”, “Tối mật”, “Quyền truy cập tài liệu mật”, “Thông tin nhạy cảm”, “ Ý tưởng cần được bảo mật” đều được định nghĩa là thông tin mật theo nội dung của Thoả Thuận này.

Trong phạm vi Thỏa Thuận này, Thông Tin Mật sẽ bao gồm những thông tin có nguồn gốc từ Thông Tin Mật.

 • Thông Tin Loại Trừ nghĩa là các thông tin có tính chất sau đây:
 • Những thông tin mà tại thời điểm ký bản Thỏa Thuận này đã, hoặc sau đó sẽ, được công bố rộng rãi mà không phải do Nhân Viên vi phạm Thỏa Thuận này hoặc do các hành vi trái pháp luật khác.
 • Nhân Viên đã có được những thông tin này một cách độc lập từ một nguồn hợp pháp khác (“Bên Thứ Ba”) không phải từ Công Ty hoặc những người đại diện, nhân viên khác của Công Ty, theo những điều kiện cho phép Nhân Viên tin tưởng một cách hợp lý rằng bên thứ ba đã có được những thông tin này một cách hợp pháp mà không vi phạm các điều khoản của Thỏa Thuận này hay bất kỳ một thỏa thuận nào khác.
 • Nhân Viên phát triển một cách độc lập mà không có sự tiếp cận với các Thông Tin Mật.
 1. Xác định chủ sở hữu Thông Tin Mật

Trong các trường hợp Công Ty sử dụng Nhân Viên với tư cách là người lao động, chuyên gia, nhà thầu của Công Ty để thực hiện các công việc phục vụ các mục đích của Công Ty, và thực tế trong quá trình Nhân Viên thực hiện công việc, đã tạo ra hoặc có được các thông tin mang tính chất là Thông Tin Mật, thì những thông tin này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Công Ty, trừ trường hợp có thoả thuận khác bằng văn bản do người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện uỷ quyền hợp pháp của Công Ty xác nhận. Công Ty có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt các Thông Tin Mật, và yêu cầu Nhân Viên có trách nhiệm bảo mật theo đúng quy định của Thỏa Thuận này.

 1. Tiết lộ Thông Tin Mật

3.1 Nhân Viên đồng ý không tiết lộ bất kỳ Thông Tin Mật nào cho bất kỳ người nào ngoại trừ:

 1. Với sự chấp thuận bằng văn bản của Công Ty; hoặc
 2. Nếu Nhân Viên được yêu cầu làm như vậy theo quyết định của Công Ty, hoặc theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, và Nhân Viên phải có nghĩa vụ chứng minh, và cung cấp cho Công Ty các bằng chứng có liên quan đối với trường hợp Nhân Viên đã được công ty có thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu phải cung cấp Thông Tin Mật.

3.2 Việc Nhân Viên tiết lộ Thông Tin Mật

Nếu Nhân Viên được phép hoặc buộc phải tiết lộ thông tin như nêu tại điều 3.1, Nhân Viên phải cố gắng hết mình để đảm bảo rằng những người nhận Thông Tin Mật từ Nhân Viên hiểu được tính chất mật của thông tin đó và không tiết lộ thông tin này ngoại trừ các trường hợp được phép quy định tại điều 3.1.

3.3 Điều 3.1 và 3.2 không áp dụng đối với các Thông Tin Loại Trừ như được quy định tại Điều 1.2 trên đây. 

 1. Trách nhiệm cơ bản của Nhân Viên khi sử dụng Thông Tin Mật
 1. Bảo đảm an toàn và giữ bí mật nghiêm ngặt tất cả các Thông Tin Mật hoặc các thông tin có nguồn gốc từ Thông Tin Mật về nội dung cũng như hình thức đã được Công Ty cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kể bằng văn bản hay bằng miệng, trước hoặc sau ngày ký Thỏa Thuận này. 
 2. Trừ khi có sự đồng ý của Công Ty (bất kể bằng văn bản, bằng miệng, hay qua thư điện tử, hoặc qua một phương tiện nào khác tương tự, thể hiện việc chấp thuận đó), Nhân Viên sẽ không thực hiện sao chép, biên tập hoặc chuyển hóa nội dung của bất kỳ Thông Tin Mật nào đã được Công Ty cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng văn bản hay bằng miệng, trước hoặc sau ngày ký Thỏa Thuận này. 
 3. Hạn chế việc sử dụng các Thông Tin Mật hoặc các thông tin có nguồn gốc từ Thông Tin Mật, trong phạm vi cần được biết, và cần được sử dụng, một cách hợp lý theo yêu cầu công việc có liên quan đến mục đích nêu tại bản Thỏa Thuận này. Trước khi tiết lộ bất kỳ Thông Tin Mật hoặc các thông tin có nguồn gốc từ Thông Tin Mật nào cho bất kỳ một đối tượng nào được phép, thì Nhân Viên đảm bảo đối tượng này đều đã được Nhân Viên cho biết đây là những Thông Tin Mật và có trách nhiệm tuân thủ các quy định về bảo mật tương ứng.
 4. Không tiết lộ hay tạo điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào tiếp cận với các Thông Tin Mật hoặc các thông tin có nguồn gốc từ Thông Tin Mật, và phải nỗ lực hết sức mình để bảo đảm rằng những người có liên quan hoặc đại diện của mình sẽ không tiết lộ hay tạo điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào tiếp cận được với các Thông Tin Mật hoặc các thông tin có nguồn gốc từ Thông Tin Mật.
 5. Ngay sau khi nhận được yêu cầu của Công Ty, Nhân Viên phải ngay lập tức (i) gửi trả cho Công Ty tất cả các Thông Tin Mật đã được cung cấp cho Nhân Viên, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các bản chính, bản sao, cũng như các file điện tử, hoặc những dữ liệu đã được lưu trong máy tính điện tử; hoặc (ii) tiến hành hủy các Thông Tin Mật này theo cách thức do Công Ty hướng dẫn, sao cho việc khôi phục lại các Thông Tin Mật này là không thể thực hiện được, và trong trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của Công Ty, phải cung cấp cho Công Ty một bản xác nhận bằng văn bản, có những bằng chứng kèm theo, chứng tỏ rằng Nhân Viên đã hủy thành công những Thông Tin Mật đó.
 6. Trường hợp Nhân làm tiết lộ hoặc thất thoát Thông Tin Mật gây thiệt hại, trực tiếp hay gián tiếp cho Công Ty, thì Nhân Viên phải có nghĩa vụ bồi thường cho Công Ty đối với những thiệt hại đã, đang hoặc sẽ xảy ra, trên cơ sở xác nhận của Công Ty, do lỗi hoặc do sự vi phạm Thỏa Thuận này của Nhân Viên, và đồng thời Nhân Viên sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định của pháp luật tương ứng áp dụng đối với hành vi vi phạm cụ thể đó.
 1. Trả lại Thông Tin Mật

Không ảnh hưởng đến quy định tại Điều 4(v) của Thỏa Thuận này, nếu Nhân Viên không còn là nhân viên , Nhân Viên phải ngay lập tức giao và trả lại cho Công Ty mọi tài liệu, thông tin, hoặc các văn bản khác có chứa đựng Thông Tin Mật mà Nhân Viên đang có, có quyền sử dụng hoặc kiểm soát.

Việc trả lại các Thông Tin Mật chỉ được coi là hoàn thành khi có biên bản bàn giao được ký xác nhận bởi đại diện của Công Ty và Nhân Viên, và Công Ty đã không có khiếu nại nào liên quan đến việc bàn giao này.

 1. Phỏng Vấn Nhân Viên trước khi Nhân Viên chính thức rời, bỏ Công Ty

Nhằm tạo điều kiện hoàn thành việc trả lại Thông Tin Mật theo quy định tại Điều 5, trước khi Nhân Viên chính thức rời khỏi Công Ty, không còn là Nhân Viên hoặc cổ đông của Công Ty nữa, Nhân Viên có nghĩa vụ thu xếp thời gian để gặp ban lãnh đạo, hoặc đại diện của Công Ty để thực hiện một cuộc phỏng vấn nhân viên (sau đây gọi là “Phỏng Vấn Nhân Viên”). Nội dung Phỏng Vấn Nhân Viên sẽ do Công Ty quyết định, nhưng sẽ chỉ giới hạn về các vấn đề có liên quan đến Nhân Viên, và công việc của Nhân Viên tại Công Ty trong suốt thời gian Nhân Viên làm việc. Kết quả Phỏng Vấn Nhân Viên sẽ được làm thành biên bản có ký xác nhận bởi các bên có liên quan, theo đó Công Ty và Nhân Viên, mỗi bên sẽ giữ 01 (một) bản.

 1. Các nghĩa vụ tiếp diễn trong việc bảo mật Thông Tin Mật

Các quyền và nghĩa vụ của Nhân Viên theo Điều 3 và Điều 4 của Thỏa Thuận này liên quan đến việc bảo mật Thông Tin Mật sẽ tiếp tục có hiệu lực và ràng buộc đối với Nhân Viên kể cả sau khi (i) chấm dứt quan hệ lao động hoặc cổ đông giữa Nhân Viên và Công Ty, (ii) chấm dứt Thỏa Thuận này, (iii) chấm dứt, giải thể, thanh lý Công Ty, và sẽ tiếp tục kéo dài, ràng buộc Nhân Viên phải bảo mật Thông Tin Mật trong suốt thời gian tồn tại của Công Ty, cho đến khi Thông Tin Mật trở thành Thông Tin Loại Trừ.

 1. Cam kết không cạnh tranh

Nhân Viên tại đây khẳng định và đồng ý rằng chừng nào mình còn là nhân viên của Công Ty và trong thời hạn 01 (Một) năm kể từ ngày Nhân Viên thôi không còn là nhân viên của Công Ty:

 1. Nhân viên sẽ không tham gia, trực tiếp hoặc gián tiếp, và với tư cách là bên ủy nhiệm, đại lý, đối tác, cổ đông, nhà đầu tư, thành viên, người được ủy thác, người thụ hưởng, nhà tư vấn hoặc cố vấn, vào bất kỳ hoạt động hay hoạt động kinh doanh nào giống hoặc tương tự với và cạnh tranh với hoạt động kinh doanh của Công Ty (là các hoạt động kinh doanh đã được đăng ký theo giấy phép kinh doanh, hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công Ty, được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), hoặc bất kỳ một phần quan trọng nào của hoạt động kinh doanh của Công Ty. Hạn chế này áp dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam;
 2. Nhân Viên sẽ không thu hút hoặc lôi kéo bất kỳ ai đã từng là khách hàng, đối tác của Công Ty mà Công Ty có được tại bất kỳ thời điểm nào trong vòng mười hai tháng trước ngày ký kết Thỏa Thuận này cho đến ngày Nhân Viên thôi không còn là nhân viên  của Công Ty;
 3. Nhân Viên sẽ không thu hút hoặc lôi kéo khỏi Công Ty bất kỳ chuyên viên, cán bộ quản lý hoặc nhân viên nào của Công Ty, cho dù người đó có vi phạm hợp đồng bởi lý do từ chức hoặc chấm dứt công việc hay không; và
 4. Nhân Viên sẽ không sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào bất kỳ tên thương mại nào có chứa logo, nhãn hiệu hàng hóa hoặc tên thương mại, biểu tượng, tên kinh doanh về căn bản giống hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hoặc tên kinh doanh đã được Công ty, đăng ký sở hữu hoặc sử dụng.
 5. Nhân viên có thể chuyển sang công tác đơn vị khác nhưng tuyệt đối không chia sẻ thông tin của công ty, thông tin liên quan đến khách hàng của công ty với bất kì ai khác. Nếu vi phạm, công ty sẽ khởi kiện và người đó sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật
 6. Không được tham gia thành lập, mở công ty trong ngành truyền thông, Marketing trong vòng 01 (một) năm tính từ ngày nghỉ việc tại công ty

 

 1. Thông báo cho bên thứ ba về sự tồn tại của Thỏa Thuận

Công Ty có quyền thông báo cho bất cứ một doanh nghiệp nào có ý định tuyển dụng Nhân Viên hoặc bất kỳ một bên thứ ba nào có liên quan với Nhân Viên, hoặc có ý định hợp tác, tiếp nhận Nhân Viên, về sự tồn tại của bản Thoả Thuận này, và Công Ty có toàn quyền yêu cầu những bên thứ ba này phải hạn chế tiếp cận các thông tin liên quan đến Công Ty do Nhân Viên cung cấp. Nếu có bất cứ thiệt hại nào xảy ra với Công Ty do việc rò rỉ thông tin gây ra bởi Nhân Viên, những bên thứ ba này cũng sẽ liên đới chịu trách nhiệm. 

 1. Vi phạm Thỏa Thuận
 1. Nếu Nhân Viên không tuân theo những cam kết của mình trong Thỏa Thuận này, Công Ty có quyền tiến hành áp dụng các biện pháp cưỡng chế hợp lý để yêu cầu Nhân Viên tuân thủ việc thực hiện cụ thể Thỏa Thuận này. Điều khoản này sẽ không có ý nghĩa là hạn chế Công Ty khỏi việc tiến hành các bước hoặc biện pháp khắc phục khác để thực hiện quyền của mình theo Thỏa Thuận này hoặc thỏa thuận khác, bao gồm khiếu nại đòi bồi thường tổn thất. Công Ty sẽ không thực hiện các quyền đó trừ khi Công Ty đã gửi thông báo bằng văn bản đến Nhân Viên yêu cầu Nhân Viên khắc phục các tổn thất đó trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày gửi thông báo đó và Nhân Viên đã không thực hiện theo thông báo đó
 2. Nhân Viên tại đây khẳng định và cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng như chấp nhận đền bù mọi thiệt hại về vật chất gây ra do việc vi phạm Thoả Thuận này. Đồng thời, sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí liên quan đến các thủ tục tố tụng, bao gồm các chi phí thuê luật sư, do Công Ty thực hiện trong trường hợp Nhân Viên đã vi phạm Thoả Thuận này.
 1. Hiệu lực và Thời hạn của Thỏa Thuận

11.1. Bản Thỏa Thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký kết và sẽ ràng buộc Các Bên có nghĩa vụ phải tuân thủ cho đến khi nào Thông Tin Mật được coi là Thông Tin Loại Trừ theo nguyên tắc về nghĩa vụ tiếp diễn như quy định tại Điều 7 của Thỏa Thuận này, bất kể thời hạn của Thỏa Thuận đã hết theo điều 11.2.

11.2 Thời hạn của Thỏa Thuận này sẽ bắt đầu kể từ ngày ký kết cho đến khi kết thúc một trong hai thời điểm sau đây, tuỳ thuộc thời điểm nào đến sớm hơn:

(a)  Nhân viên thôi không làm nhân viên của công ty ; hoặc

(b)  Các bên ký kết một thoả thuận sửa đổi, bổ sung Thoả thuận này, ghi nhận một Thời hạn mới.

 

 1. Điều khoản khác
 1. Thỏa Thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, Các Bên sẽ trước hết giải quyết theo tinh thần hòa giải, thân thiện. Nếu sau 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày bắt đầu thỏa thuận, Các Bên vẫn không thể giải quyết được tranh chấp phát sinh, thì bất kỳ Bên nào cũng có quyền gửi hồ sơ yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 2. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Thoả thuận này chỉ có hiệu lực khi được Các Bên ký kết thành văn bản, được coi là một phụ lục không tách rời bản Thoả thuận này;
 3. Thỏa Thuận này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt và đều có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi Bên giữ 01 (một) bản để thực hiện;
 4. Thỏa Thuận này thay thế các thoả thuận bảo mật thông tin đã được ký kết giữa Công ty và Nhân viên trước khi giao kết Thoả Thuận này.

Hồ Chí Minh, ngày  01 tháng  04 năm 2016

 

Cam kết và ký bởi Nhân Viên:                                                                                              Cam kết và ký bởi Công Ty:

Chữ ký:               Chữ ký:

 

Họ và tên: ………..                                                                                                              Họ và tên: Nguyễn Văn Ninh

Chức danh: …………                                                                                                      Chức danh:          Giám đốc kinh doanh

Phòng ban: …………

                                                                                                Người làm chứng

                                                                                               Chữ ký:  

                                                                                                Họ và tên:

                                                                                                Chức danh:

                                                                                                Bộ phận: