QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN NỘI QUY CÔNG TY

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO CLOVER                                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/QĐTV/2016                                                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                       TP, Hồ Chí Minh, ngày __ tháng __ năm ____

QUYẾT ĐỊNH

Về việc áp dụng nội dung công ty

 

BAN GIÁM ĐỐC

Căn cứ: Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật Lao động
Căn cứ Quyết định thành lập công ty TNHH Quảng cáo Clover
Căn cứ vào nội quy công ty đã được phê duyệt từ ban giám đốc
Xét đề nghị của ban giám đốc

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Áp dụng việc thi hành nội quy của công ty đã được công bố ngày 05/05/2015

Điều 2. Các trưởng bộ phận, nhân viên từng bộ phận có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện đúng những quy định đã được nêu rõ trong nội quy

Điều 3. Khi nội quy công ty có thay đổi, chỉnh sửa, v.v.. sẽ có kèm theo một văn bản thông báo về những thay đổi trên. khi đó quyết định này vẫn có giá trị thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/06/2016… Lãnh đạo các bộ phận kế toán – nhân sự, bộ phận kinh doanh, bộ phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện quy định này./.

                                                                                                                                                             GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

– Như điều 4(để thực hiện;

– Lãnh đạo đơn vị;

– Lưu p.Nhân sự