QUYẾT ĐỊNH NGHỈ VIỆC

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO CLOVER                                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/QĐTV/2016                                                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                       TP, Hồ Chí Minh, ngày __ tháng __ năm ____

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO CLOVER

Về việc cho nghỉ việc đối với cán bộ nhân viên

– Căn cứ vào Bộ luật Doanh Nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày __/__/____

– Căn cứ vào hợp đồng đã ký ngày __/__/____

– Xét đơn xin nghỉ việc ông(bà): 

– Xét đề nghị của phòng Tổ chức hành chính nhân sự

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay thuận giải quyết cho …………………. , cán bộ nhân viên thuộc bộ phận ………………. được thôi việc kể từ ngày __/__/____

Lý do: 

Điều 2. Ông(bà) , ………………….. , phòng Kế toán – Nhân sự có trách nhiệm phối hợp thi hành quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng ban, đơn vị liên quan trực thuộc công ty và đương sự có trách nhiệm thi hành quyết định này.

   Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

                                                                                                                                      CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO CLOVER

                                                                                                                                                             GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu TC – HC