QUY ĐỊNH MEETING

QUY ĐỊNH MEETING

1/ Mail trước các thông tin cần thiết của cuộc họp.

2/ Mọi nhân sự tham gia cuộc họp có trách nhiệm xem trước nội dung, chuẩn bị thông tin và gửi các câu hỏi ( nếu có thắc mắc trước cuộc họp. )

3/ Cuộc họp review dự án kéo dài trong 30p.

4/ Cuộc họp Brandstorm kéo dài tối đa 1h30p

5/ Cuộc họp cần có 1 người chủ trì và ít nhất 1 người phụ trách liên quan đến nội dung, vấn đề cần được giải quyết.

 

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1/ Mục tiêu cuộc họp là gì ? Cần giải quyết vấn đề gì ?

2/ Nêu vấn đề cụ thể, rõ ràng trong mail và trình bày ngắn gọn lại trong cuộc họp. 

3/ Các thành phần tham dự cuộc họp thảo luận, cho ý kiến.

4/ Chốt được phương án, giải pháp nhằm giải quyết vấn đề và đạt được mục tiêu của cuộc họp.

5/ Chốt phương án triển khai ? Ai phụ trách ? timeline ? Nguồn lực.

6/ Kết thúc cuộc họp đi vào triển khai và hẹn ngày báo cáo kết quả của cuộc họp lại.

QUY ĐỊNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐƯỢC ĐƯA RA NHẰM TỐI ƯU TIME CHO CÁC CÁ NHÂN, PHÒNG BAN TỪ ĐÓ GIÚP MỌI NGƯỜI LÀM VIỆC HIỆU QUẢ HƠN.