Lượt tương tác với bài viết trong quảng cáo trên Facebook

Lượt tương tác với bài viết là tổng số hành động mọi người thực hiện liên quan đến quảng cáo của bạn trên Facebook.

Cách sử dụng lượt tương tác với bài viết

Lượt tương tác với bài viết cho thấy mức độ phù hợp của quảng cáo với đối tượng mục tiêu, qua đó tăng cường hiệu quả của quảng cáo. Khi mọi người nhìn thấy quảng cáo phù hợp với mình, họ nhiều khả năng hơn sẽ tương tác với những quảng cáo đó. Bạn có thể sử dụng số liệu này để đo lường những tương tác nói trên và so sánh với lượt tương tác với quảng cáo hoặc chiến dịch khác.

Cách tính lượt tương tác với bài viết

Lượt tương tác với bài viết bao gồm tất cả các hành động mà mọi người thực hiện liên quan đến quảng cáo trong thời gian chạy quảng cáo. Lượt tương tác với bài viết có thể bao gồm những hành động như bày tỏ cảm xúc về quảng cáo, bình luận về quảng cáo, chia sẻ quảng cáo, nhận ưu đãi, xem ảnh/video hoặc nhấp vào liên kết.

Số liệu chia nhỏ về lượt tương tác với bài viết

  • Lượt chia sẻ bài viết
  • Lượt bày tỏ cảm xúc về bài viết
  • Lượt lưu bài viết
  • Bình luận về bài viết
  • Lượt thích Trang
  • Lượt tương tác với bài viết
  • Lượt phát video trong tối thiểu 3 giây
  • Lượt xem ảnh
  • Lượt click vào liên kết

Nguồn: Facebook