Giới thiệu về Ngân sách Tiktok

Bài viết này sẽ giới thiệu sơ lược về định nghĩa và cách thức hoạt động của ngân sách.
 
Ngân sách là tổng số tiền bạn sẵn lòng chi tiêu cho việc chạy quảng cáo, đây có thể là công cụ kiểm soát chi phí rất tốt. Giá thầu được dùng để kiểm soát chi phí chomỗi kết quả ở cấp độ quảng cáo, còn ngân sách được sử dụng để kiểm soát tổng chi phí của các chiến dịch và nhóm quảng cáo.
 
Bạn có thể đặt ngân sách cho cả chiến dịch và nhóm quảng cáo (một chiến dịch có thể có nhiều nhóm quảng cáo). Có 2 loại ngân sách: tổng ngân sách và ngân sách hằng ngày.
 
Tổng ngân sách
Tổng ngân sách là số tiền tối đa mà bạn sẵn lòng chi tiêu cho một chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo trong toàn bộ khoảng thời gian được bạn xác định để chạy chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.
 
Xin lưu ý rằng khi bạn sử dụng tổng ngân sách ở cấp nhóm quảng cáo, hệ thống phân phối sẽ cố gắng phân bổ mức chi tiêu ngân sách của bạn trong toàn bộ khoảng thời gian được cung cấp nhưng sẽ không bảo đảm tạo được các mức ngân sách hằng ngày đều nhau. Nếu bạn muốn đặt trần chi tiêu hằng ngày, hãy sử dụng ngân sách hằng ngày.  
 
Ngân sách hằng ngày
Ngân sách hằng ngày là số tiền tối đa mà bạn sẵn lòng chi tiêu cho một chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo mỗi ngày.
 
Tổng ngân sách và ngân sách hằng ngày được đặt làm các giới hạn trên và số tiền chi tiêu thực tế trong thời gian phân phối có thể nhỏ hơn mức ngân sách bạn chỉ định. Tuy nhiên, chi phí cho chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của bạn sẽ không vượt quá ngân sách do bạn đặt. 
 
Xin nhớ rằng nếu bạn chọn Ngân sách hằng ngày cho chiến dịch, thì bạn phải chọn Ngân sách hằng ngày ở cấp nhóm quảng cáo. Nếu bạn chọn Tổng ngân sách cho chiến dịch, thì bạn có thể chọn Ngân sách hằng ngày hoặc Tổng ngân sách ở cấp nhóm quảng cáo.
 
Ngân sách tối thiểu
Bạn phải đặt ngân sách tối thiểu khi thiết lập cả tổng ngân sách và ngân sách hằng ngày để bảo đảm việc phân phối liên tục quảng cáo của bạn.
  • Ngân sách tối thiểu ở cấp chiến dịch
Đối với chiến dịch, cả ngân sách hằng ngày và tổng ngân sách đều phải hơn 50 USD.
  • Ngân sách tối thiểu ở cấp nhóm quảng cáo
Đối với nhóm quảng cáo, ngân sách hằng ngày phải hơn 20 USD. Tổng ngân sách sẽ được tính bằng: ngân sách hằng ngày tối thiểu (20 USD) × số ngày dự kiến. 
Chẳng hạn, như trong hình dưới đây, lịch phân phối được chọn là 31 ngày, nên ngân sách tối thiểu cho nhóm quảng cáo này được tính bằng: 20 USD × 31 ngày = 620 USD.
*Các giá trị được tính bằng USD. Khi gửi, phí sẽ tự động được quy đổi sang loại tiền bạn chọn.