Các công cụ dành cho nhà quảng cáo và điều khoản có liên quan trên TikTok

Công cụ dành cho nhà quảng cáo của TikTok là những công nghệ do TikTok cung cấp nhằm giúp nhà quảng cáo, nhà phát hành, nhà phát triển và các cá nhân khác tích hợp với công nghệ của TikTok, tiếp cận tốt hơn đến những người sử dụng hoặc có thể quan tâm đến sản phẩm/dịch vụ của họ, cũng như đo lường chiến dịch quảng cáo. Công cụ dành cho nhà quảng cáo của TikTok hiện có TikTok Pixel, Đối tượng tùy chỉnh TikTok, Phòng nghiên cứu thông tin chuyên sâu về quảng cáo của TikTok, Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, các API và SDK.
 
Điều khoản đối với sản phẩm (dữ liệu) của TikTok Business” là các điều khoản chính chi phối việc sử dụng Công cụ dành cho nhà quảng cáo của TikTok. Những điều khoản này đưa ra các yêu cầu bảo vệ dữ liệu cốt lõi áp dụng cho bất kỳ ai sử dụng Công cụ dành cho nhà quảng cáo của TikTok (hoặc các đối tác khác) để chia sẻ dữ liệu với TikTok. Những điều khoản này cũng mô tả các mục đích mà TikTok sử dụng dữ liệu được thu thập thông qua Công cụ dành cho nhà quảng cáo của TikTok.
 
Các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu tại địa phương, như GDPR và CCPA, được điều chỉnh theo một bộ “Điều khoản theo khu vực pháp lý” bổ sung. Những điều khoản này áp dụng, nếu có, ngoài các Điều khoản đối với sản phẩm (dữ liệu) của TikTok Business dành cho Công cụ dành cho nhà quảng cáo của TikTok có liên quan. Trong số những nội dung khác, những điều khoản này làm rõ vai trò pháp lý tương ứng của các bên theo luật bảo vệ dữ liệu tại địa phương; ví dụ: liệu TikTok có phải là đơn vị kiểm soát chung, đơn vị kiểm soát độc lập hay đơn vị xử lý dữ liệu để xử lý dữ liệu của người dùng liên quan đến các cá nhân ở Liên minh Châu Âu, các quốc gia EFTA hay Vương quốc Anh hay không và khi TikTok hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến thông tin cá nhân được thu thập từ cư dân California.
 
Điều khoản về đối tượng tùy chỉnh (tệp của khách hàng)” của chúng tôi áp dụng khi các nhà quảng cáo tải lên thông tin liên hệ về đối tượng của hộ để nhắm mục tiêu đối tượng tùy chỉnh trên TikTok. Những điều khoản này yêu cầu TikTok chỉ hoạt động như đơn vị xử lý theo GDPR và nhà cung cấp dịch vụ theo Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng California (CCPA), cho nhà quảng cáo có liên quan khi xử lý thông tin liên hệ để nhắm mục tiêu đối tượng tùy chỉnh. Những điều khoản này cũng làm rõ rằng các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các mối quan hệ của riêng họ với bất kỳ đối tác dữ liệu độc lập nào.