Với doanh nghiệp: Nhân sự là bộ phận có nhiệm vụ đảm bảo nguồn lực con người để tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất – kinh doanh và có trách nhiệm duy trì mối quan hệ lao động hài hòa – tốt đẹp trong doanh nghiệp, tạo đà cho sự phát triển vững mạnh.

Phòng nhân sự có làm các công việc sau:

  • Tuyển dụng nhân sự
  • Đào tạo và phát triển nhân lực
  • Quản lý hợp đồng, thủ tục, hồ sơ
  • Quản lý hệ thống lương thưởng, phúc lợi
  • Phụ trách bảo hiểm